โรงพยาบาลเชียงกลาง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA)

 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB3.2 โครงการเกิน 5000 บาท