โรงพยาบาลเชียงกลาง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA)

ITA 2562

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร

 • 5.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 5.2 โครงการ

 • 5.3 รายงานการประชุม

 • 5.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • 6.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 6.2 โครงการ

 • 6.3 รายงานการประชุม

 • 6.4 แผนงานโครงการ

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

 • 7.1 ขออนุมัติดำเนินโครงการ

 • 7.2 โครงการ

 • 7.3 หนังสือเชิญประชุม

 • 7.4 รายงานการประชุม

 • 7.5 ภาพถ่ายประกอบ

 • 7.6 หนังสือรายงานผู้บริหาร พร้อมขออนุญาตเผยแพร่

 • 7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 • 9. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 • 9.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

 • 9.1.2 นโยบาลของผู้บริหาร

 • 9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

 • 9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

 • 9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 • 9.1.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562

 • 9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 • 9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560

 • 9.1.9 จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode

 • 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)

 • 9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 9.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

 • 9.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

 • 9.4 แผนการเงินปี 2562

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • 10.1 ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

 • 10.1.1 หนังสือขออนุมัติแผน ปี 2562

 • 10.1.2 หนังสืออนุมัติแผน ปี 2562

 • 10.2.1 แผนงานประจำ CUP ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 10.2.2 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 10.2.3 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 10.2.4 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 10.2.5 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 CUP ประจำปีงบประมาณ 2562

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • 11.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

 • 11.2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 • 12.1 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

 • 12.1.1 การกำกับติดตามงบ ตามแผน ปี2562

 • 12.1.2 แผนงบประมาณ ปี2562

 • 12.2 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาส 3 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

 • 12.2.1 การกำกับติดตามงบ ตามแผน และแผนงบประมาณ ปี2562 ไตรมาส 3 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

 • 13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 • 13.2 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 • 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

 • 13.4 รายงานการประชุม

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 • 15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

 • 15.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 • 15.3 ภาพถ่ายประกอบ

 • 15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 • 16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย

 • 16.2 ขออนุญาตจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

 • 16.3-4 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

 • 16.5 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ

 • 16.5.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ ครึ่งปีหลัง 4 เดือน

 • 16.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 16.7.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครึ่งปีหลัง 4 เดือน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 • 17.1 บันทึกข้อความลงนามมาตรการป้องกันการับสินบนของ รพ เชียงกลาง

 • 17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 • 17.4 รายงานผลการกำหนดมาตรการการป้องกันรับสินบน

 • 17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 • 18.1 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 18.2-3 ขออนุมัติโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 18.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 18.4.1 ภาพรายงาน

 • 18.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

 • 19.1 หลักฐานการรวมกลุ่ม

 • 19.2 ระเบียบของชมรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ชมรมต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเชียงกลาง)

 • 19.3 รายงานผลการปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส

 • 19.4 กิจกรรมพยายามปรับปรุง น้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้พยาบาล 3 คัน

 • 19.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 • 20.1 ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 20.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 20.3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 • 20.3.1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • 20.4 รูปภาพการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงกลาง

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

 • 21.1 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 21.2 กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • 21.3 หนังสือเวียนแจ้งใช้แนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 • 21.3.1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 • 21.4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 21.5 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ณ 31 กรกฎาคม 2562

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

 • 22.1 ขอเชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 22.2 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเชียงกลาง

 • 22.3 รูปภาพจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 • 22.4 รายงานผลการกำกับตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลเชียงกลาง

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 • 23.1 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 23.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โรงพยาบาลเชียงกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

 • 25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

 • 25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง

 • 25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 • 25.5 รายงานกำกับติดตามคู่มือปฏิบัติงาน

 • 25.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • 25.7 แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • 25.8 รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือฯ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

 • 26.1 Flow chart การให้บริการประชาชน

 • 26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข