โรงพยาบาลเชียงกลาง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA)

 

9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี

8.1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลเชียงกลางและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล