โรงพยาบาลเชียงกลาง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency assessment : ITA)

 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB1-1.1 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562